Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. februar 2014
STINA BERGSTRÖM (MP), KARIN SVENSSON SMITH (MP)
Utskriftvänlig
En ny tågordning nödvändig
Järnvägstrafiken gör sig bäst som ett sammanhållet system där tidtabeller, biljettbokning och prissystem är överskådliga. Först då kan järnvägen kombineras med andra trafikslag på ett smidigt sätt och formera de resor som är optimala både för resenären och för samhället i sin helhet.

SVAR TILL JAN-EVERT Rådhström (M) Vi tågresenärer vill ha tåg i tid, lättbegripliga tidtabeller och enkla betalsystem. Vi vill att den långväga och kortväga tågtrafiken ska vara samordnad. Att få veta vem som tar ansvar för att åtgärda uppkomna fel och ger information om vad som händer vid störningar är annat som tågresenärer vill. Fungerande tågtrafik är också en förutsättning för att näringslivets godstransporter ska fungera och en hållbar regional utveckling. Inget av ovanstående har blivit bättre sedan Alliansen tog över 2006. Alliansens tåg- och järnvägspolitik, och den typ av avreglering som nu genomförs, gör det allt svårare att tillgodose resenä- rernas och näringslivets önskemål. Klagomål från resenärer som inte kommer i tid och ideliga stopp för att saker går sönder har blivit vardagsmat. Beslutade järnvägsprojekt har senarelagts eller utgått.BANAVGIFTERNA HAR höjts kraftigt vilket ökar kostnaden för både tågbiljetter och att köra gods på räls. Green Cargo säger upp personal och klimatpåverkande långtradartrafik ökar. Det underhåll Banverket skötte i egen regi har bytts mot en konkurrensutsatt marknad där ingen verkar ta ansvar för någonting. Det svenska järnvägsnätet är överbelastat. Varje försening av ett enda tåg påverkar dussintals andra tåg. Att då tillåta en obegränsad etablering skapar kaos. På vissa sträckor tilllåts nya tågbolag försena regional tågtrafik på upp till 26 minuter för en enkel resa. I andra fall riskerade ytterligare konkurrens för långväga trafik att helt slå ut regiontrafik. Inför besluten om avreglering av järnvägen påtalade Konkurrensverket att konkurrens på spåren bara kan bli meningsfull om det finns ledig bankapacitet, villkoren är rättvisa (ingen får bidrag alternativt att alla får samma subventioner) och att alla EU-länder avreglerar. Inga av dessa förutsättningar är uppfyllda.JÄRNVÄGSTRAFIKEN GÖR sig bäst som ett sammanhållet system där tidtabeller, biljettbokning och prissystem är överskådliga. Först då kan järnvägen kombineras med andra trafikslag på ett smidigt sätt och formera de resor som är optimala både för resenären och för samhället i sin helhet. Både av säkerhets- och effektivitetsskäl bör järnvägens skötsel återföras till Trafikverket. Utdelningskravet på SJ bör ersättas med ett uppdrag att ta ett huvudansvar för den nationella persontågstrafik som behövs för att klara en klimatomställning av transportsystemet. Den nationella planen ska koncentreras till de investeringar som går i takt med klimatmålen. Då kan det bli såväl höghastighetsspår som kan ersätta flygtrafik, regional tågpendling och rationell godstrafik på spår utan att dessa olika tågnyttjare ställs emot varandra. Efter valet ersätts dagens kaos med en ny tågordning.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga