Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. maj 2017
Karolina Skog, miljöminister (MP)
Ibrahim Baylan, energiminister (S)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)
Pia Nilsson, riksdagsledamot (S)

Utskriftvänlig
Vi tar hotet mot svensk biogas på allvar
Biogas har sedan länge varit ett viktigt alternativ till det fossila bränslet. Men svensk biogas har fått en svår konkurrenssituation beroende på andra länders subventioner. Regeringen utreder nu förutsättningarna på marknaden och tar situationen på allvar.

För oss är målet om att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland en självklarhet. I omställningen från fossilt till förnybart är transportsektorn mycket viktig. En tredjedel av alla växthusgasutsläpp i Sverige kommer från transporter. Därför är det en självklarhet för regeringen att vi behöver hållbara drivmedel. I utveckling och produktion av fossilfria drivmedel har Sverige fantastiska naturgivna resurser, exempelvis i form av biomassa och biprodukter från jordbruket och skogsbruket.Biogas har sedan länge varit ett viktigt alternativ till det fossila bränslet. Men svensk biogas har nu på vissa platser i landet fått en svår konkurrenssituation beroende på andra länders subventioner. Regeringen utreder förutsättningarna på marknaden och vi tar situationen på allvar. I det arbetet ingår att analysera förutsättningarna för eventuella åtgärder. I den cirkulära och biobaserade ekonomin är biogasproduktion en central del. Det är ett utmärkt sätt att ta till vara på den energi som finns i organiskt material. Biogas görs exempelvis av avloppsslam, gödsel, restprodukter från skog, matavfall eller annat avfall. Resurser som annars skulle gå till spillo tas till vara. Biogasen är därför fortsatt av hög prioritet som en del av fordonsparkens drivmedel, men har nu och på längre sikt även goda möjligheter att användas inom industri och sjöfart.På senare tid har det blivit tydligt att utvecklingen på marknaden för svensk biogas försvårats. Situationen beror på att andra EU-länder, och särskilt Danmark, valt att ekonomiskt stödja sin biogas med ett annat typ av stödsystem och med andra nivåer. I Sverige har vi valt att öka efterfrågan på biogas genom att göra den skattebefriad, medan Danmark valt ett produktionsstöd.Det gör att gas som produceras i Danmark men säljs i Sverige är dubbelt subventionerad och därmed hotar svensk produktion. Sverige kommer därför att intensifiera sina insatser för att främja en väl fungerande inre marknad.Det är olyckligt att svensk biogasproduktion drabbas på det sätt vi ser i dag. Direkt när vi fick kännedom om utvecklingen på marknaden inledde Regeringskansliet en analys av den uppkomna situationen och bakomliggande legala förutsättningar. Det arbetet är komplext och pågår fortfarande.Regeringen gör nu tre saker parallellt. Det första är att vi ska inleda en dialog med Danmark och se om vi genom den kan hitta en lösning som passar bra för båda parter. Det andra är att vi inom ramen för det analysarbete som sker på Regeringskansliet tittar på kortsiktiga lösningar.Utmaningen här är att hitta kostnadseffektiva lösningar som fungerar inom de legala ramar som finns i Sverige och EU. För Danmark tog det exempelvis två år att få godkänt för sitt stöd av EU. Det tredje är att titta på de långsiktiga förutsättningarna för biogasproduktion. Branschen behöver långsiktiga spelregler och det är regeringens ambition att leverera det.Det finns en bred politisk konsensus om vikten av biogasproduktion i Sverige. Det ger jobb i hela landet, det skapar ett tillskott av värdefull energi och det ger en värdefull klimatnytta. Därför är arbetet med att skapa goda förutsättningar för biogasen prioriterat.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga